PRODUKT OG SIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad:

Leverandører skal sørge for sikkerhetsdatablad

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling.

En leverandør er i REACH definert som «enhver fremstiller, importør, etterfølgende bruker/nedstrømsbruker eller distributør som bringer i omsetning et stoff/stoffblanding».

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Regelverket – REACH

REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008.

REACH står for registrering (Registration), vurdering (Evaluation), godkjenning (Authorisation) og begrensning av kjemikalier (restriction of CHemicals).

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II. 

Primacem Plus (fremmende middel for adhesjon av ikke-absorberende overflater)

Primapox Epoxy fuktavvisende primer

Evoluttion Microbase (en-komponent preparatmikrosement)

Presealer (primer for svømmebasseng/ bindebro mellom mikrosement og lakken.)